den 17 november 2019
     

Kansli
Kansliansvarig:
Johan Olofsson

SFR
Stensmöllavägen 22
284 34 Perstorp
Mobil   +46 70 308 99 46

kansliet@sfr.nu


Logga in  |  Registrera
Endast medlemsföretag
Sanering av PCB-haltiga fogar    

Enligt en överenskommelse som slöts mellan byggsektorns representanter i kretsloppsrådet 1998, skulle byggfogar som innehåller det miljöskadliga ämnet PCB tas bort eller bytas ut före år 2003. PCB, polyklorerade bifenyler, var vanliga som mjukgörande komponent i vissa fogmassor fram till 1973 när denna användning förbjöds. Överenskommelsen omfattade fogmassor och golvmassor som innehöll mer än 0,05% (500 ppm) PCB.

Denna överenskommelse visade sig inte ge önskat resultat och alltför mycket PCB fanns kvar (ca. 85%) vid utgången av 2003. Därför har nu Miljödepartementet kommit med en förordning,  SFS 2007:19, (rev. 18 augusti 2010) som stadgar att alla fastigheter byggda mellan 1956-1973 skall inventeras med avseende på förekomst av PCB senast 30/6 2008. Fastigheter byggda 1956-1969 skall vara sanerade senast 30/6 2014 och fastigheter från tiden 1970-1973 och invändiga fogmassor samt industrifastigheter skall vara färdigsanerade senast 30/6 2016.

Fastighetsägare med hus som byggts eller fogrenoverats under perioden 1956-1973 bör snarast kontakta ett saneringsföretag eller en konsult med fackkunskap för att få en korrekt inventering utförd  om man inte redan gjort detta. Om fogarna visar sig innehålla PCB bör man snarast planera in och låta genomföra saneringen. Dagens kapacitet bedöms inte vara tillräcklig för att inom fastlagda tidsramar hinna sanera den återstående mängden PCB. Efterfrågan torde öka ju närmare slutdatum vi kommer. Saneringen måste göras med stor omsorg så att inte själva saneringsarbetet medverkar till en ökad spridning av PCB och så att de boende och de som utför arbetet inte utsätts för skadlig exponering. Saneringsföretagen måste också få tillräckligt med tid för att kunna utföra en korrekt sanering. Det avfall som uppkommer skall sedan hanteras i enlighet med Avfallsförordningen (SFS 2011:927).

Det är viktigt att inventering och sanering utförs av personal med utbildning för ändamålet. Det framgår av SFR:s medlemsförteckning vilka medlemsföretag som har personal som genomgått förbundets kurs i PCB-sanering och vilka konsultföretag som finns att tillgå för inventeringsarbetet.  Många kommuner ställer idag som krav att 100% av dem som deltar i arbetet skall vara utbildade.

Sanera PCB-haltiga fogar-Handledning för fogentreprenörer. SFR har på kretsloppsrådets uppdrag publicerat en handledning för hur saneringsarbetet bör genomföras och arrangerar kurser i sanering. Handledningen kan beställas genom SFR:s kansli. En kort, sammanfattande beskrivning av arbetsmetoden kan du läsa här.


Kurser    

SFR arrangerar regelbundet kurser i PCB-sanering. Det är viktigt att alla som ska arbeta med PCB-sanering genomgår kursen för att undvika de risker för miljön, för de boende och för saneringspersonalen som beror på att man kanske arbetar på ett felaktigt sätt. Miljöbalken kräver att den som arbetar med en verksamhet som kan innebära risker för miljön har de kunskaper som behövs för att undvika dem.

Utbildningen omfattar två dagar. Kursprogram och anmälan hittar du HÄR.

Kursen arrangeras när det finns ett tillräckligt deltagarunderlag. Om du är intresserad av kursen bör du ta kontakt med SFR:s kansli och anmäla ditt intresse för kommande kurser. Då får du besked om när nästa kurs är planlagd.

 

Saneringsmetoden i korthet >>

Sanering av PCB-haltiga byggfogar >> (Artikel i "Bygg & teknik" 8-2002)


 
Copyright (c) 2019 Svenska Fogbranschens Riksförbund   |  Om webbplatsen, Cookies m.m